PROJEKTY

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

  • Zpracování oznámení, dokumentace a posudku dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb.           


Poradenská a konzultační činnost dle platné legislativy

  • Podniková ekologie, vedení provozní evidence
  • Zpracování a aktualizace provozních řádů, havarijních a povodňových plánů
  • Zpracování předepsané dokumentace v oblasti chemických látek a směsí, odpadů,                            prevence závažných havárií
  • Administrace povinných hlášení (ISPOP)


Přednášková činnost

  • Podniková ekologie
  • Ochrana proti povodním
  • Ochrana dřevin