PROJEKTY

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)

 • Zpracování oznámení, dokumentace a posudku dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb.           


Poradenská a konzultační činnost dle platné legislativy

 • Podniková ekologie, vedení provozní evidence
 • Zpracování a aktualizace provozních řádů, havarijních a povodňových plánů
 • Zpracování předepsané dokumentace v oblasti chemických látek s směsí, odpadů, prevence závažných havárií
 • Administrace povinných hlášení (ISPOP)


Dotace "Dešťovka" (SFŽP)

Zpracování odborného posudku a administrace žádosti o dotaci z programu

Státního fondu životního prostředí Dešťovka.

Jedná se o možnost získání podpory pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů

na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Podpora je zaměřena na tři oblasti:

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Přednášková činnost

 • Podniková ekologie
 • Ochrana proti povodním
 • Ochrana dřevin