Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, SEA, IPPC

           

Zpracování oznámení, dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. 

                                           

Poradenská a konzultační činnost 

Podniková ekologie, vedení provozní evidence

Zpracování a aktualizace povodňových a havarijních plánů

Zpracování předepsané dokumentace v oblasti chemických látek a směsí, odpadů, 

prevence závažných havárií

Administrace povinných hlášení ISPOP